GA-DE תנאי שימוש באתר – ג'ייד | מותג האיפור, הטיפוח והבישום

סל קניות

לתשלום מאובטח X

תנאי שימוש

תנאי שימוש

מועד התחולה – יולי 2020
ברוכה הבאה לאתר האינטרנט של דניה קוסמטיקס בע"מ (להלן: "האתר"). נבקשך לקרוא בעיון את התנאים בטרם כניסתך לאתר, שכן בעצם שימושך באתר הנך מאשרת כי קראת את התנאים וכי את מסכימה לתנאים הכתובים בו ואם לא קראת, כי ניתנה לך האפשרות לקרוא והנך מסכימה ומאשרת כי תנאים אלה יחולו עליך ללא כל תנאי או השגה.
יתכן ונשנה את תנאי השימוש מעת לעת בין היתר, ככל שישתנו השירותים המוצעים ו/או התכנים וכד'. הננו ממליצים על קריאה חוזרת של תנאי השימוש מידי פעם. מועד התחולה של תנאי שימוש אלה מופיע בראש הדף.
תנאי השימוש כתובים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים, כמובן, גם לגברים.
זכויות קניין רוחני
המידע והתוכן הזמין באתר, ובין היתר "המראה הכללי של האתר", הסימנים מסחריים, הסמלים, המלל, התמונות, העיצובים, הגרפיקה, הוידאו, השמע, הינו רכוש דניה, אלא אם כן צוין אחרת. הנך רשאית להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד.
אינך רשאית להשתמש או להציג בפומבי או להעתיק או למסור לצד ג' כל חלק באתר, לרבות העתקה, שינוי, שכפול, עריכה, תרגום או עיבוד תוכן האתר לאתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפונים, בתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי וכל הקשור והנובע בכך, ללא אישור מראש ובכתב של דניה.
אינך רשאית להשתמש (או להשתמש לרעה) בסימנים המסחריים ו/או בשמות ו/או בסמלים ו/או בלוגו של דניה.
לידיעתך, הפרה של זכויות בקניין רוחני עשויה להגיע לידי תביעה אזרחית ו/או פלילית.
הצהרה והתחייבות
בשימושך באתר הנך מצהירה ומתחייבת להשתמש באתר בדרך מקובלת ובתום לב וכי אינך מפרה את הוראות כל דין ובין היתר, זכויות קניין רוחני של צד שלישי לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או את זכות הפרטיות, ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים כלשהם וכי אינך מפיצה בדרך כל שהיא פירסום, חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או מידע ששייך לבעל הקניין הרוחני, ללא הסכמת בעל הזכויות בקניין הרוחני וכי אינך עושה שימוש בפעילות לצורך הפצת מידע ו/או פרטים שאינם כדין ובין היתר, אינך מוציאה לשון הרע, פוגעת בפרטיות או כל הפרה אחרת של הוראות הדין וכי כל פעולה שלך הינה באחריותך הבלעדית.
תכנים לפרסום
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, כשהנך שולחת תגובות, תכנים או חומר לדניה ו/או מפרסמת אותם באתר (להלן "תכנים לפרסום") הנך מאשרת בעצם מסירתם כי הנך בעלת כל הזכויות בהם, לרבות זכויות קנין רוחני (כולל זכויות יוצרים) וכי הנך רשאית למוסרם לפרסום. אם אינך היוצרת או בעלת הזכויות בתכנים לפרסום, הנך מאשרת שקבלת הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתיר לך למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.
ידוע לך כי משלוח התכנים לפרסום מהווה רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשימוש בחומר שנשלח, וכן מהווה אישור לפרסומו בכל מקום וזמן שתמצא דניה לנכון והנך מתירה לדניה לעשות בתכנים לפרסום כל שימוש שתראה לנכון ו/או להעבירו לצדדים שלישיים, לפי שיקול דעתה. ידוע לך והנך מסכימה שלא תהיי זכאית לכל תמורה, בכסף או שווה כסף, עבור מסירת התכנים לפרסום וכי דניה אינה מתחייבת לפרסם את שמך כמקור התכנים לפרסום או ליתן לך קרדיט וכי ידוע לך כי דניה אינה מתחייבת לפרסמם. כן הנך מאשרת כי נתת את הסכמתך לכל שינוי ו/או עריכה של התכנים לפרסום.
העדר חבות ואחריות
דניה לא תישא בכל אחריות לשיבוש ו/או לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת האתר ואינה מתחייבת כי השירותים הניתנים בו, כולם או חלקם, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא תקלות, קלקולים, נזקים או תקלות בתוכנה, חומרה ובקווי תקשורת אצל דניה ו/או מי מטעמה. הנך מצהירה כי ידוע לך שהגלישה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים. דניה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור. דניה ו/או מי מטעמה לא יישאו בחבות בגין כל דבר הנובע מהשימוש באתר, לרבות קובצי מידע, תוכנה ו/או חומרה שלך. השירותים והמידע באתרי אתר ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS). דניה אינה יכולה להתאימם לצרכיך האישיים. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה בגין דיוקם או התאמתם לצרכיך. השימוש בשירותים והורדת נתונים מהאתר יעשו, אפוא, על אחריותך הבלעדית והמלאה. דניה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם באתר.
מידע באתר
המידע והתוכן באתר זה נערכו ונבדקו באופן סביר. עם זאת, ייתכן שבתום לב יפלו בו טעויות, שיבושים או אי-דיוקים. דניה אינה יכולה לשאת באחריות בדבר האיכות, המהימנות והעדכניות או הדיוק של תוכן האתר. יתכן שהמידע יהיה עדכני למועד מסוים, אך ישתנה לאחר מכן. דניה אינה מתחייבת לכך שהתיאורים, הצבעים, המידע באשר למוצריה או כל תוכן אחר הזמין באתר מדויקים, שלמים, מהימנים, עדכניים וללא שגיאות. אל תסתמכי על המידע בעניין מהותי כלשהו אלא אם בדקת אותו תחילה באופן עצמאי. קודם שהחלטת לפעול על יסוד מידע כזה, חובה עליך לזכור כי נסיבותיך האישיות מחייבות התייחסות אישית של בעלת מקצוע. הנך מתבקשת לפנות לבעלת מקצוע מתאימה, רופאה, קוסמטיקאית וכד', לפני כל מהלך המסתמך על המידע באתר. כל החלטה שתקבלי ביחס למידע שהתפרסם באתר הינה באחריותך הבלעדית. דניה אינה מתחייבת כי פרטים המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יתאימו לציפיותיך ו/או דרישותיך.
שירותים המחייבים רישום
באתר מוצעים שירותים המחייבים הרשמה. תוכלי ליהנות משירותים אלה רק לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ואישור הסכמתך לכל הנלווה לשירות.
בזמן הרשמתך לשירות תתבקשי ליתן פרטים אישיים כדוגמת שמך וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת בשימושך. עליך ליתן אך פרטים נכונים ומלאים. פרטים שגויים ימנעו ממך את האפשרות להשתמש בשירות וכן את האפשרות ליצירת קשר עמך בשעת הצורך. באם חל שינוי בפרטיך, אנא דאגי לעדכנם אם ברצונך להמשיך וליהנות מן השירות.
דניה רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. דניה רשאית גם לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו בכל עת בין היתר, מן הסיבות הבאות: אם בעת ההרשמה לשירות מסרת פרטים שגויים/חלקיים. אם בצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בדניה או בצדדים שלישיים כשלהם. אם הפרת את תנאי השימוש באתר או את הסכם השימוש בשירות או הפרת כל דין. אם תעשי כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל אופן שהוא וכד'.
מדיניות הפרטיות
דניה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשות באתר. לשם כך דניה מפרסמת מדיניות פרטיות המשקפת את התנהלותה ביחס לאיסוף, ניהול ושימוש במידע פרטי הנאסף באתר. מומלץ לקרוא את המדיניות לפני השימוש באתר בכלל, וקודם למסירת פרטים אישיים בפרט. מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות, מומלץ שתחזרי ותקראי אותה מדי פעם.
להזכירך, באם אינך רוצה לאפשר לנו לאסוף פרטים אישיים אודותיך, אל תספקי לנו מידע כזה.

    לצורך הסרתך ממאגר המדוורים תוכלי לפעול באחת מן הדרכים הבאות:

  • להסרה מיידית ומהירה מהמאגר ללא צורך בפנייה אלינו- באמצעות הקישור המצורף לכל דיוור או SMS פרסומי שנשלח. זוהי הדרך המומלצת והמהירה ביותר.
  • שליחת מייל לכתובת הדואר האלקטרוני:customerservice@gadecosmetics.co.il
  • באמצעות פניה ב"צור קשר" באתר: https://www.gade.co.il/pages/contact
קישורים באתר
במידע המתפרסם באתר אפשר ותמצאי קישורים לאתרי אינטרנט ומקורות מידע אחרים. האתרים והמידע הללו אינם מתפרסמים על ידי דניה או מי מטעמה. דניה אינה נושאת באחריות כלשהי להם. יתכן שתמצאי שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאת מתנגדת לתוכנם או סבורה כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. דעי שאין באפשרות דניה לקבוע עד כמה המידע באתרים חיצוניים אלה מהימן, שלם, מדויק או עדכני. דניה אינה שולטת במידע המתפרסם באתרים שאליהם מקשר האתר ואיננה מפקחת עליהם. לכן העובדה שתמצאי באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
דניה אינה מתחייבת שכל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. דניה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
כל מוסר מידע לפרסום באתר – ויהיה זה מאמר, ידיעה, תגובה או כל מידע אחר – מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי הוא בעל כל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. במסירת המידע הוא מקנה לדניה לרשיון חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי של דניה בכל אמצעי תקשורת או פרסום אחר המשמש אותה.
פניה אלינו
באם הנך סבורה כי המידע ו/או התוכן, במלואם או בחלקם באתר מוגנים בזכויות יוצרים ו/או בהגנה אחרת וכי הם מהווים הפרת של זכויות צד ג' כלשהו, אנא פני אלינו, צייני מהי ההפרה וכן את פרטיך לשם יצירת הקשר עמך.
באם ברצונך לדווח על הפרות משפטיות הקשורות לאתר שלנו, פני אלינו.
במידה שנודע לך על שגיאה או חוסר במידע, נתונים או פרטים כלשהם שהתפרסמו באתר, אנא הודיעי לנו. ככל שהעניין תלוי בנו, נשתדל לברר ולתקן בהקדם האפשרי.
אנא פני אלינו באחת הדרכים הבאות:
באמצעות דואר רגיל לכתובת:
דניה קוסמטיקס בע"מ
רח' הקדר 16 נתניה
באמצעות תיבת "צור קשר" באתר.
שיפוי
הינך מתחייבת לשפות את דניה בגין כל נזק, הפסד, אובדן - רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, ובין היתר, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפי את דניה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתעלה נגדה על-ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם תכנים שתמסרי לפרסום באתר.
לעניין סעיף זה "דניה" משמעו, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה.
שינויים באתר והפסקת השירות
דניה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל בין היתר, את מראהו, היקפו וזמינות השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם. שינויים מסוג זה עלולים לגרום לתקלות או אי-נוחות וכיו"ב מובהר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דניה בשל השינויים כאמור או תקלות שיתרחשו תוך ביצועם.
דניה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או חלקם. דניה תשתדל לפרסם באתר הודעה על הפסקת שירותים אלה לפחות שבעה ימים מראש.
דין ומקום שיפוט
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מאתר זה הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב – יפו, ישראל.
כללי
לדניה שיקול הדעת הבלעדי לשנות תנאי שימוש אלה. השינוי, ככל שיהיה, יחול ממועד פרסומו באתר. שימושך באתר לאחר השינוי מהווה הסכמתך לשינוי. על כן מומלץ לשוב לקרוא תנאי השימוש מפעם לפעם.
אי שימוש בזכות המוקנית לדניה על פי תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.
בכל מקרה של תביעה, מכל מין וסוג, בכל הקשור, הכרוך והנובע מאתר זה יוגבל מועד הגשת התביעה עד לשנה ממועד יצירת העילה ומעבר למועד זה תחול התיישנות על התביעה. כן יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו תהא זכאית המשתמשת, אם בכלל, וזאת לאחר שתוכיח את תביעתה בכל עילה שהיא, עד 500 ₪ ולא מעבר לכך.
מובהר כי אם הוראה מתוך תנאים אלו אינה חוקית או הופכת לבלתי חוקית, אינה בתוקף או בלתי ניתנת לאכיפה בתחום השיפוט, יתר ההוראות אשר הינן בתוקף וניתנות לאכיפה בתחום השיפוט, תשארנה בעינן.

שלום לך!

הצטרפי לרשימת הדיוור שלנו