תקנון מבצעים – ג'ייד | מותג האיפור, הטיפוח והבישום

סל קניות

לתשלום מאובטח X

תקנון מבצעים

תקנון  מבצע (להלן: "המבצע").

 1. עורכת המבצע

          חברת  דניה קוסמטיקס בע"מ (להלן: "החברה").

 1. תנאי המבצע
 • המבצע יערך בהתאם להוראות התקנון כמפורט להלן.
 • פרטי המבצע הם כמפורט בנספח א' לתקנון ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 • אין כפל הנחות או מבצעים.
 1. תקופת המבצע וכמות הפריטים

          תקופת המבצע הינה כאמור בנספח א' לתקנון או עד לסיום מלאי הפריטים הכלולים במבצע לפי המוקדם בהם. הכמות המינימלית של הפריטים במבצע הינה כמפורט בנספח א' לתקנון. החברה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי. לאחר סיום תקופת המבצע לא תהא ללקוחה כל זכות שהיא בהתאם למבצע. 

 1. ההשתתפות במבצע
 • המבצע מיועד לכלל לקוחות החברה.
 • ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה של הלקוחה להוראות התקנון והתחייבות כי מעבר לזכויות המוקנות ללקוחה במפורש בתקנון זה לא תהא ללקוחה ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל סיבה שהיא.
 1. איסור השתתפות

          לא ישתתפו במבצע עובדי החברה וכן בן משפחה של מי מעובדי החברה. "בן משפחה" לענין זה פירושו בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיו.

 1. אחריות
 • ההשתתפות במבצע הינה באחריותה הבלעדית של הלקוחה.
 • מבלי לפגוע באמור לעיל, מובהר בזה כי החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו בגין השתתפות במבצע.
 1. סמכות השיפוט והדין

          על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון ו/או המבצע לפיו יובאו להכרעה אך ורק בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב יפו בישראל.

 שונות

 • המבצע כפוף להוראות שבתקנון זה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או לבטלו ללא הודעה מוקדמת. במקרה כזה הלקוחות לא תהינה זכאיות לכל פיצוי.
 • היה ותימצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסום כלשהו ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.
 • לקוחה אשר תעבור על הוראות תקנון זה ו/או על הוראות כל דין, לא תהא זכאית לכל זכות או הטבה בהתאם למבצע.
 • אי שימוש בזכות המוקנית לחברה על פי תקנון זה לא יחשב ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.
 • בהשתתפותה במבצע מצהירה הלקוחה ומאשרת כי היא מקבלת עליה את הוראות התקנון, כי ניתנה לה אפשרות לקרוא את התקנון והיא מסכימה ומאשרת כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליה ויחייבו אותה לכל דבר ועניין בכל הקשור למבצע.
 • במקרה שיוכח כי קיימת ללקוחה עילת תביעה מוצדקת בכל הקשור והכרוך למבצע כלפי החברה ו/או מי מטעמה, יוגבל הפיצוי המקסימלי לו תהא זכאית הלקוחה, אם בכלל וזאת לאחר שתוכיח תביעתה, עד לסכום ההטבה המוקנית במסגרת המבצע ולא מעבר לכך. 
 • ההטבה בהתאם למבצע אינה ניתנת להמרה. במידה והלקוחה לא תממש את ההטבה מסיבה כלשהי, לא יהא צורך לפצותה או לשנות מהות ההטבה.
 • לחברה שיקול דעת בלעדי לשנות את תנאי המבצע /או להחליף את המבצע, מעת לעת.
 • כל נתון, פרט, מועד, מיקום, תנאי, דרישה וכיוצ"ב המפורטים בתקנון זה ניתנים לשינוי ו/או תיקון ו/או השלמה ו/או לוויתור והכל בהתאם לנסיבות ו/או לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • למעט זכותה של הלקוחה להטבה או לזכות הכלולים במפורש במבצע (באם תעמוד בתנאים לקבלתם בהתאם לתקנון) הלקוחה פוטרת את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה ותביעה הקשורים במישרין או בעקיפין במבצע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוחה מאשרת כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה אשר לחברה אין שליטה עליהם או אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, שביתה, מעשי טרור, שיבושים או תקלות, לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו לכל סעד או זכות או תרופה.
 • מדיניות החזר מוצרים שנרכשו במסגרת המבצע הינה זו המפורטת במדיניות החזרת מוצרים באתר החברה.
 • אין בתקנון זה לגרוע מהוראות תנאי השימוש, תקנון האתר, מדיניות הפרטיות ויתר התקנונים וההוראות כמפורט באתר החברה.
 • השימוש בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ולנקבה כאחת.
 1. עיון בתקנון

          ניתן יהיה לעיין בתקנון במהלך תקופת המבצע באתר החברה.


נספח א':

תקנון יולי 07.2022 

מבצע Beaty Travel Kit   במתנה:

קונים באתר ב-299 ₪ ומעלה ומקבלים תיק עם חמישה מוצרים במתנה - מוגבל ליחידה אחת בכל רכישה

*התמונות להמחשה בלבד

*עד גמר המלאי   

*החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לשנות את המתנות ואת האפשרויות בכל שלב

 

תיק MY CRUISE BAG ב-85 ש"ח 

*התמונות להמחשה בלבד

*עד גמר המלאי  

*מחיר סופי ללא כפל מבצעים וקופונים

*החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לשנות את המתנות ואת האפשרויות בכל שלב

 

 מבצע 50% הנחה על הפריט השני חל בתאריכים 29.06.22 ועד 05.07.22:

 קני מוצר אחד וקבלי את המוצר השני ב-50% הנחה - על מוצרים שבמחיר מלא בלבד

*ההנחה על המוצר הזול מבינהם

*לא כולל כפל מבצעים וקופונים

*לא כולל מוצרי SALE ו OUTLET 

*עד גמר המלאי

*החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, ולשנות את המבצע בכל שלב

 

מבצע GLOW FX ב-30% הנחה חל בתאריכים 01.07.22 ועד 01.08.22

כל מוצרי GLOW FX ב-30% הנחה ללא קוד קופון

***ללא כפל מבצעים וקופונים!***

*עד גמר המלאי   

 

מבצע 1+1 על כל הלקים חל בתאריכים 01.07.22 ועד 01.08.22:  

רוכשים לק אחד במחיר מלא ומקבלים את השני במתנה(הזול מבינהם) 

***ללא כפל מבצעים וקופונים!***

*עד גמר המלאי    

 *החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לשנות את המתנות ואת האפשרויות בכל שלב

 

מבצע שפתון במתנה על כל קניה חל בתאריכים 04.07.22 ועד 10.07.22:

קונים באתר ומקבלים שפתון במתנה 

*מוגבל ליחידה אחת בכל רכישה

*התמונות להמחשה בלבד

*עד גמר המלאי   

שלום לך!

הצטרפי לרשימת הדיוור שלנו