תקנון מבצעים – ג'ייד | מותג האיפור, הטיפוח והבישום

סל קניות

לתשלום מאובטח X

תקנון מבצעים

תקנון מבצע (להלן: "המבצע").
1. עורכת המבצע
חברת דניה קוסמטיקס בע"מ (להלן: "החברה").

2. תנאי המבצע
א. המבצע יערך בהתאם להוראות התקנון כמפורט להלן.
ב. פרטי המבצע הם כמפורט בנספח א' לתקנון ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
ג. אין כפל הנחות או מבצעים.

3. תקופת המבצע
תקופת המבצע הינה כאמור בנספח א' לתקנון. החברה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי. לאחר סיום תקופת המבצע לא תהא ללקוחה כל זכות שהיא בהתאם למבצע.

4. ההשתתפות במבצע
א. המבצע מיועד לכלל לקוחות החברה.
ב. ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה של הלקוחה להוראות התקנון והתחייבות כי מעבר לזכויות המוקנות ללקוחה במפורש בתקנון זה לא תהא ללקוחה ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל סיבה שהיא.

5. איסור השתתפות
לא ישתתפו במבצע עובדי החברה וכן בן משפחה של מי מעובדי החברה. "בן משפחה" לענין זה פירושו בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיו.

6. אחריות
א. ההשתתפות במבצע הינה באחריותה הבלעדית של הלקוחה.
ב. מבלי לפגוע באמור לעיל, מובהר בזה כי החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו בגין השתתפות במבצע.

7. סמכות השיפוט והדין
על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון ו/או המבצע לפיו יובאו להכרעה אך ורק בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב יפו בישראל.

8. שונות
א. המבצע כפוף להוראות שבתקנון זה.
ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או לבטלו ללא הודעה מוקדמת. במקרה כזה הלקוחות לא תהינה זכאיות לכל פיצוי.
ג. היה ותימצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסום כלשהו ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.
ד. לקוחה אשר תעבור על הוראות תקנון זה ו/או על הוראות כל דין, לא תהא זכאית לכל זכות או הטבה בהתאם למבצע.
ה. אי שימוש בזכות המוקנית לחברה על פי תקנון זה לא יחשב ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.
ו. בהשתתפותה במבצע מצהירה הלקוחה ומאשרת כי היא מקבלת עליה את הוראות התקנון, כי ניתנה לה אפשרות לקרוא את התקנון והיא מסכימה ומאשרת כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליה ויחייבו אותה לכל דבר ועניין בכל הקשור למבצע.
ז. במקרה שיוכח כי קיימת ללקוחה עילת תביעה מוצדקת בכל הקשור והכרוך למבצע כלפי החברה ו/או מי מטעמה, יוגבל הפיצוי המקסימלי לו תהא זכאית הלקוחה, אם בכלל וזאת לאחר שתוכיח תביעתה, עד לסכום ההטבה המוקנית במסגרת המבצע ולא מעבר לכך.
ח. ההטבה בהתאם למבצע אינה ניתנת להמרה. במידה והלקוחה לא תממש את ההטבה מסיבה כלשהי, לא יהא צורך לפצותה או לשנות מהות ההטבה.
ט. לחברה שיקול דעת בלעדי לשנות את תנאי המבצע /או להחליף את המבצע, מעת לעת.
י. כל נתון, פרט, מועד, מיקום, תנאי, דרישה וכיוצ"ב המפורטים בתקנון זה ניתנים לשינוי ו/או תיקון ו/או השלמה ו/או לוויתור והכל בהתאם לנסיבות ו/או לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
יא. למעט זכותה של הלקוחה להטבה או לזכות הכלולים במפורש במבצע (באם תעמוד בתנאים לקבלתם בהתאם לתקנון) הלקוחה פוטרת את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה ותביעה הקשורים במישרין או בעקיפין במבצע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוחה מאשרת כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה אשר לחברה אין שליטה עליהם או אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, שביתה, מעשי טרור, שיבושים או תקלות, לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו לכל סעד או זכות או תרופה.
יב. מדיניות החזר מוצרים שנרכשו במסגרת המבצע הינה זו המפורטת במדיניות החזרת מוצרים באתר החברה.
יג. מדיניות הפרטיות כמפורט באתר החברה.
יד. השימוש בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ולנקבה כאחת.


9. עיון בתקנון
ניתן יהיה לעיין בתקנון במהלך תקופת המבצע באתר החברה.


נספח א'

מבצע בג'ייד אונליין: 25% הנחה על כל האתר בנוסף לעמוד המבצעים
מימוש המבצע באמצעות קוד קופון - 25GO.
המבצע אינו כולל מוצרים שבמבצע ואינו כולל גיפטקארד (אין כפל קופונים).
מימוש קוד הקופון יהיה ברכישה באתר באותה קנייה. לא יתאפשר פיצול למספר רכישות.
ההטבה היא הנחה על קנייה בלבד ואינה סכום מזומן. ההטבה אינה ניתנת להעברה ו/או להמרה בכסף ו/או בשווה ערך אחר ו/או בכל דרך אחרת.
תוקף פעילות המבצע 01.11.2020 - 30.11.2020 ואינה תקפה במבצעים מיוחדים כגון מבצעי חודש נובמבר

החברה רשאית להאריך או לקצר את תקופת הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
לאחר סיום תקופת הפעילות לא תהא לגולש כל זכות לממש את קוד הקופון ואת המבצע או כל זכות אחרת שהיא.
הזוכה יוכל לממש את קוד הקופון עד ליום 10.10.20 (להלן: "המועד הסופי"). באם הזוכה לא יממש את קוד הקופון עד למועד הסופי מכל סיבה שהיא יאבד הזוכה את זכותו להטבה ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

החברה אינה אחראית בגין כל שבר, בלאי או פגיעה שעשויים להיגרם למוצרים שנרכשו ו/או לתכולתם במהלך המשלוח.


שלום לך!

הצטרפי לרשימת הדיוור שלנו