ג'ייד - תקנון מבצעים – ג'ייד | מותג האיפור, הטיפוח והבישום

סל קניות

לתשלום מאובטח X

תקנון מבצעים

תקנון מבצע (להלן: "המבצע").
1. עורכת המבצע
חברת דניה קוסמטיקס בע"מ (להלן: "החברה").
2. תנאי המבצע 
א. המבצע יערך בהתאם להוראות התקנון כמפורט להלן.
ב. פרטי המבצע הם כמפורט בנספח א' לתקנון ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 
ג. אין כפל הנחות או מבצעים.
3. תקופת המבצע 
תקופת המבצע הינה כאמור בנספח א' לתקנון. החברה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי. לאחר סיום תקופת המבצע לא תהא ללקוחה כל זכות שהיא בהתאם למבצע.
4. ההשתתפות במבצע
א. המבצע מיועד לכלל לקוחות החברה.
ב. ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה של הלקוחה להוראות התקנון והתחייבות כי מעבר לזכויות המוקנות ללקוחה במפורש בתקנון זה לא תהא ללקוחה ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל סיבה שהיא.
5. איסור השתתפות
לא ישתתפו במבצע עובדי החברה וכן בן משפחה של מי מעובדי החברה. "בן משפחה" לענין זה פירושו בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיו.
6. אחריות
א. ההשתתפות במבצע הינה באחריותה הבלעדית של הלקוחה.
ב. מבלי לפגוע באמור לעיל, מובהר בזה כי החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו בגין השתתפות במבצע.
7. סמכות השיפוט והדין
על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון ו/או המבצע לפיו יובאו להכרעה אך ורק בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב יפו בישראל.
8. שונות 
א. המבצע כפוף להוראות שבתקנון זה.
ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או לבטלו ללא הודעה מוקדמת. במקרה כזה הלקוחות לא תהינה זכאיות לכל פיצוי.
ג. היה ותימצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסום כלשהו ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.
ד. לקוחה אשר תעבור על הוראות תקנון זה ו/או על הוראות כל דין, לא תהא זכאית לכל זכות או הטבה בהתאם למבצע.
ה. אי שימוש בזכות המוקנית לחברה על פי תקנון זה לא יחשב ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.
ו. בהשתתפותה במבצע מצהירה הלקוחה ומאשרת כי היא מקבלת עליה את הוראות התקנון, כי ניתנה לה אפשרות לקרוא את התקנון והיא מסכימה ומאשרת כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליה ויחייבו אותה לכל דבר ועניין בכל הקשור למבצע. 
ז. במקרה שיוכח כי קיימת ללקוחה עילת תביעה מוצדקת בכל הקשור והכרוך למבצע כלפי החברה ו/או מי מטעמה, יוגבל הפיצוי המקסימלי לו תהא זכאית הלקוחה, אם בכלל וזאת לאחר שתוכיח תביעתה, עד לסכום ההטבה המוקנית במסגרת המבצע ולא מעבר לכך. 
ח. ההטבה בהתאם למבצע אינה ניתנת להמרה. במידה והלקוחה לא תממש את ההטבה מסיבה כלשהי, לא יהא צורך לפצותה או לשנות מהות ההטבה.
ט. לחברה שיקול דעת בלעדי לשנות את תנאי המבצע /או להחליף את המבצע, מעת לעת. 
י. כל נתון, פרט, מועד, מיקום, תנאי, דרישה וכיוצ"ב המפורטים בתקנון זה ניתנים לשינוי ו/או תיקון ו/או השלמה ו/או לוויתור והכל בהתאם לנסיבות ו/או לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
יא. למעט זכותה של הלקוחה להטבה או לזכות הכלולים במפורש במבצע (באם תעמוד בתנאים לקבלתם בהתאם לתקנון) הלקוחה פוטרת את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה ותביעה הקשורים במישרין או בעקיפין במבצע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוחה מאשרת כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה אשר לחברה אין שליטה עליהם או אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, שביתה, מעשי טרור, שיבושים או תקלות, לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו לכל סעד או זכות או תרופה.
יב. מדיניות החזר מוצרים שנרכשו במסגרת המבצע הינה זו המפורטת במדיניות החזרת מוצרים באתר החברה.
יג. מדיניות הפרטיות כמפורט באתר החברה.
יד. השימוש בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ולנקבה כאחת.
9. עיון בתקנון
ניתן יהיה לעיין בתקנון במהלך תקופת המבצע באתר החברה. 
נספח א'
שם המבצע: ליפסטיק 1+1 במתנה, ללא כפל מבצעים
תקופת המבצע: 31.07.20-02.08.20, עד 9:00 בבוקר.
תנאי המבצע:
1. על הלקוחה למלא את פרטיה כנדרש באתר.
2. על הלקוחה ליתן הסכמתה להוספתה לרשימת התפוצה לקבלת דברי פרסומת מן החברה. מתן הסכמת הלקוחה כאמור הינו תנאי להשתתפותה במבצע.
3. לאחר מילוי הפרטים והסכמת הלקוחה כאמור לעיל, יתאפשר ללקוחה לסובב את גלגל ההנחות ולקבל קופון הנחה לרכישת מוצרי החברה באתר החברה בגובה ההנחה שהופיע בגלגל ההנחות.
4. כל לקוחה תהא זכאית לקופון הנחה אחד. 
5. מימוש קופון ההנחה הינו אך ורק ברכישת מוצרי החברה באתר.
6. תוקף למימוש קופון ההנחה ברכישת מוצרים באתר החברה הינו עד ליום 31.12.19. 
7. אין כפל קופונים במבצע. דהיינו, גם אם ללקוחה קופון אחר/נוסף לא תוכל להוסיפו לקופון ההנחה שהתקבל בגלגל ההנחות.
8. אין כפל מבצעים. דהיינו, הלקוחה לא תוכל להשתמש בקופון ההנחה שהתקבל בגלגל ההנחות במבצע אחר/נוסף ברכישת מוצרים באתר.

שלום לך!

הצטרפי לרשימת הדיוור שלנו