תקנון הטבות משמים – ג'ייד | מותג האיפור, הטיפוח והבישום

סל קניות

לתשלום מאובטח X

תקנון הטבות משמים

תקנון פעילות  באינטרנט ( להלן: "הפעילות").

א. עורכת הפעילות

           חברת  דניה קוסמטיקס בע"מ (להלן: "החברה"). 

ב. שם הפעילות

           הטבות משמים 

ג.   תקופת הפעילות

           2.9.20-18.9.20

           החברה רשאית להאריך או לקצר את תקופת הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

           לאחר סיום תקופת הפעילות לא תהא לגולש כל זכות להשתתפות או כל זכות אחרת שהיא. 

           המעוניין לקחת חלק בפעילות יכונה לעיל ולהלן: "המשתתף" או "הגולש". 

ד.  תיאור הפעילות

1. הגולש ידרש למלא פרטיו: שם מלא, אימייל, טלפון נייד. כן ידרש הגולש לאשר קבלת דיוור עם מידע שיווקי ולאשר את התקנון וזאת בטרם יוכל להשתתף בפעילות.

2. ניסיון 1: לאחר מילוי הפרטים ואישור התקנון כמפורט לעיל, הגולש יראה מסך עם מתנות נופלות. הגולש יוכל לבחור במתנה אחת ולקבל את ההטבה שבתוך המתנה. המתנה יכולה להכיל אחת מן ההטבות המפורטות בסעיף ה' להלן (להלן: "הזכיה/ההטבה").  

3. ניסיון 2: הגולש יוכל להשתמש בזכיה שקבל בניסיון הראשון או להחליט שהוא מעוניין לזכות בזכיה אחרת/נוספת. באם מעוניין, עליו לשוב למסך עם המתנות הנופלות אזי יקבל ניסיון נוסף (ניסיון שני) לבחירת מתנה אחרת/נוספת. בניסיון השני יקבל הגולש זכיה נוספת (יתכן ותהיה אותה זכיה הואיל והן מפוזרות באופן רנדומאלי). באם הגולש קיבל זכיה נוספת, יוכל להשתמש בשתי הזכיות. באם מעוניין בניסיון נוסף, יוכל לשחק פעם נוספת (ניסיון שלישי).

4. ניסיון 3: הגולש יראה שוב מסך עם מתנות נופלות ויוכל לנסות לזכות בזכיה אחרת/נוספת. כאמור, הואיל והזכיות מפוזרות באופן רנדומאלי יתכן שיקבל שלוש פעמים אותן זכיות.

5. באם הגולש שיחק 3 פעמים (נצל את שלושת הניסיונות) וקבל 2 או 3 זכיות שונות, יוכל להשתמש בזכיות ברכישות שונות ולא באותה הרכישה (אין כפל קופונים).

6. הגולש יוכל לשחק רק 3 פעמים ביום. דהיינו, לזכות רק 3 פעמים. באם ירצה לשחק שוב ולנסות לקבל זכיה אחרת, יצטרך לשחק ביום אחר בתקופת הפעילות.

 

ה.       הזכיה 

*קוד קופון המקנה: 35% הנחה לא כולל מוצרים שבמבצע, לא כולל כפל קופונים.

*קוד קופון המקנה:  30% הנחה לא כולל מוצרים שבמבצע, לא כולל כפל קופונים.

*קוד קופון המקנה:   הנחה בשיעור מע"מ מלמעלה (14.53%) הכוללת גם מוצרים שבמבצע (לדוגמא: מוצר שמחירו 117 ₪ ירכש בסך 100 ₪ בלבד). לא כולל כפל קופונים.

*קוד קופון המקנה:  2+1 – קונים 2 מוצרים ומקבלים מוצר נוסף במתנה, לא כולל מוצרים שבמבצע, לא כולל כפל קופונים.

  

ו. אופן ההשתתפות בפעילות

זכאי להשתתף בפעילות כל יחיד שהינו מעל גיל 18 במועד הפעילות.

1. החברה עורכת פעילות בה יזכה גולש בזכיה כמצוין לעיל (להלן: "הזוכה").

המעוניין להשתתף בפעילות ימלא את כל הפרטים כמבוקש באתר.

  1. מובהר בזאת כי החברה רשאית להסיר מבסיס הנתונים כתובות מייל או שמות, שנרשמו בצורה לא

3. חוקית ו/או למנוע מהם זכיה וזאת ללא צורך במתן נימוק ו/או הצדקה. המשתתפים אשר הזכיה נמנעה מהם, ככל שנמנעה מהם, לא יהיו זכאים לקבלת הזכיה על פי תקנון זה ו/או הטבה אחרת כלשהי, ולא לכל פיצוי או לתשלום מכל מין וסוג ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

4. השתתפות בפעילות מהווה הסכמה להוראות התקנון והתחייבות כי לא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל סיבה שהיא.

  

זהתנאים למימוש ההטבה /קוד קופון

1. הזוכה יקבל קוד קופון שיוצג באתר על גבי הזכיה (להלן: "קוד הקופון").

2. מימוש קוד הקופון הינו חד פעמי.

3. מימוש קוד הקופון יתבצע בעמוד "סל הקניות שלי".

4. מימוש קוד הקופון יהיה ברכישה אחת בלבד. לא יתאפשר פיצול למספר רכישות.

5. הזוכה ישא בגין דמי המשלוח כמפורט באתר.

6. הזוכה יוכל לממש את קוד הקופון עד ליום 30.9.20 (להלן: "המועד הסופי"). באם הזוכה לא יממש את קוד הקופון עד למועד הסופי מכל סיבה שהיא יאבד הזוכה את זכותו להטבה ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

7. החברה אינה אחראית בגין כל שבר,  בלאי או פגיעה שעשויים להיגרם  למוצרים שנרכשו  ו/או לתכולתם במהלך המשלוח.

8.ההטבה אינה ניתנת להעברה ו/או להמרה בכסף ו/או בשווה ערך אחר ו/או בכל דרך  אחרת.

         

חאחריות

ההשתתפות בפעילות וכל הכרוך והקשור בכך, הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף. כן מצהיר המשתתף כי אין כל מניעה בדין להשתתפותו בפעילות זו.

 

טשמירת פרטיות

9. בעצם הגלישה וההשתתפות בפעילות מסכים המשתתף כי החברה תעשה שימוש בפרטים מזהים אודותיו, בין היתר לצרכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכיו"ב.

10. המשתתף מצהיר כי בעצם ההשתתפות בפעילות, הוא מסכים כי החברה תוכל לקיים פיקוח אודות השימוש הנעשה על ידיו באינטרנט החברה רשאית להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או בקרה על הפעילות ו/או לצרכים אחרים בקשר עם הפעילות באתר האינטרנט של החברה ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, בהתאם ל"מדיניות הפרטיות" כמפורסם באתר.

11. החברה מתחייבת לשמור על פרטיות הגולשים ו/או המשתתפים ולא תמסור פרטים מזהים אודותיהם למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין.

                       

יסמכות השיפוט והדין

על תקנון זה, פרשנותו וכל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל מחלוקת בקשר עם התקנון ו/או הפעילות לפיו יובאו להכרעה אך ורק בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל- אביב-יפו בלבד.

 

יאשונות

12. ההשתתפות אסורה על עובדי החברה ובני משפחותיהם.

13. החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו בכל הקשור ו/או הנובע מהשתתפות או אי השתתפות בפעילות ולתקנון זה. המשתתף או הרוצה להשתתף מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין בפעילות ו/או בקוד הקופון ו/או בכל דבר אחר הקשור או הכרוך בפעילות ללא יוצא מן הכלל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי כל משתתף או הרוצה להשתתף מצהיר ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, שביתה, מעשי טרור, שיבושים או תקלות, לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו לכל סעד או זכות או תרופה.

14. החברה לא תשא בכל אחריות לשיבוש ו/או לכל תקלה טכנית הקשורה בפעילות ו/או באתר האינטרנט ו/או בדף הפייסבוק ואינה מתחייבת כי השירותים הניתנים, כולם או חלקם, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא תקלות, קלקולים, נזקים או תקלות בתוכנה, חומרה ובקווי תקשורת אצל החברה  ו/או אצל מי מספקיה ו/או מי מטעמם. כל משתתף בפעילות מצהיר כי ידוע לו שהפעילות תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים. החברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.

15. הפעילות כפופה להוראות שבתקנון זה ולהוראות הדין.

16. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הפעילות ו/או להפסיקה ו/או לבטלה ללא הודעה מוקדמת. במקרה כזה המשתתפים לא יהיו זכאים לכל פיצוי.

17. היה ותימצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר מכל מין וסוג, ביחס לפעילות, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.

18.משתתף אשר יעבור על הוראה מתקנון זה ו/או על הוראות כל דין, לא יהא זכאי  לקבלת הטבה לפי תקנון זה ו/או לכל זכות אחרת.

19. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם הפעילות, כלליה ו/או תנאיה ו/או הוראות תקנון זה תכריע החברה בעניין וההכרעה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור.

20. אי שימוש בזכות המוקנית לחברה על פי תקנון זה לא תהווה ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה, או שאינו דומה.

21. בהשתתפותו בפעילות מצהיר המשתתף ומאשר כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו ואם לא קרא, כי ניתנה לו האפשרות לקרוא את התקנון והוא מסכים ומאשר כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין בכל הקשור לפעילות.

22. בהשתתפותו בפעילות מצהיר המשתתף ומתחייב כי אינו מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או את זכות הפרטיות, ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים כלשהם וכי אינו מפיץ בדרך כלשהי חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או מידע ששייך לבעל הקניין הרוחני, ללא הסכמת בעל הזכויות בקניין הרוחני וכי אינו עושה שימוש בפעילות לצורך הפצת מידע ו/או פרטים שאינם כדין ובין היתר, מוציא לשון הרע, פוגע בפרטיות או מפר כל הפרה אחרת של הוראות הדין. כן מצהיר המשתתף בפעילות כי הפרסום שלו במסגרת הפעילות הינו באחריותו הבלעדית.

23. כל זכייה כפופה לאימות זהותו של הזוכה ע"י החברה בכל דרך חוקית, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס אם ימצא שאותו אדם זכה בו שלא בהתאם להוראות תקנון זה ו/או במרמה ו/או בדרך לא חוקית אחרת.

24. במידה ולא יממש הזוכה את זכייתו מכל סיבה שהיא, לא יהא צורך לפצותו או לשנות את מהות הזכייה.

25. במקרה שיוכח כי קיימת למשתתף עילה לפי דין בגינה נמנע ממנו מלהשתתף בפעילות או לזכות בזכייה כלשהי ובכל מקרה של תביעה, מכל מין וסוג בכל הקשור והכרוך לפעילות זו והנוגע לה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו יהא זכאי המשתתף, אם בכלל וזאת לאחר שיוכיח את תביעתו, עד לסך של ₪100  ולא מעבר לכך.

26. לחברה שיקול דעת בלעדי לשנות ו/או להחליף את ההטבה ללא צורך כלשהו במתן נימוק לשינוי כאמור.

27. בוטל.

28. כל נתון, פרט, מועד, מיקום, תנאי, דרישה וכיוצ"ב המפורטים בתקנון זה ניתנים לשינוי ו/או תיקון ו/או השלמה ו/או לוויתור והכול בהתאם לנסיבות ו/או לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

29. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או לרבים. 

 

יבעיון בתקנון

ניתן יהיה לעיין בתקנון במהלך תקופת הפעילות  באתר החברה.

 

 

שלום לך!

הצטרפי לרשימת הדיוור שלנו