תקנון TRY ON – ג'ייד | מותג האיפור, הטיפוח והבישום

סל קניות

לתשלום מאובטח X

תקנון TRY ON

נא קראי בעיון פרק זה בו מפורטים תנאי השימוש ביישום "המראה הוירטואלית" (להלן: "המראה הויטואלית") המופעל באתר של דניה (ג'ייד) טרם השימוש בו. תנאים אלה הינם בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות תנאי השימוש באתר.


שימוש במראה הוירטואלית מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולכן הינך מתבקשת לקרוא בקפידה תנאי השימוש אלה. אם אינך מסכימה לתנאים, אנא המנעי מכל שימוש במראה הויטואלית.


דניה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלה מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. המשך שימושך במראה הויטואלית מעיד על הסכמתך לשינויים אלה.
המראה הוירטואלית הינה שירות המאפשר לך לבחון את מוצרי דניה (ג'ייד) על תמונת פניך באמצעות המכשיר שלך (טלפון, טאבלט, מחשב וכד') (להלן: "המכשיר").
השימוש במראה הוירטואלית מחייב שיתוף פעולה בין המצלמה של המכשיר לבין האתר של דניה.


ראשית עליך להצטייד במכשיר ובו מצלמה. בעת בחירת המוצר, תהיה לך האפשרות ללחוץ על סמלית כדוגמת "ראי איך הגוון נראה עליך". לאחר שאישרת את השימוש במצלמה שלך, אישור זה יאפשר להשתמש במצלמה שלך שתשקף את תמונת פניך עם הגוון שבחרת.
לשימת לבך, ללא מצלמה ו/או ללא אישורך כאמור לעיל, המראה הוירטואלית לא תפעל.
תוכלי לדפדף בין הגוונים ולאחר מכן להוסיף את הגוון שבחרת לסל הקניות. כן תוכלי לצלם באמצעות צלמית המצלמת את המסך ולשתף בתמונה את חברותיך.
לשימת ליבך בכל אחד מן המצבים השונים שפורטו לעיל, דניה לא תשמור את תמונתך באתר שלה.


דניה אינה מתחייבת כי המראה הוירטואלית תהא זמינה בכל עת וכי המוצר המוצג בתמונת ההדמיה קיים במלאי.


המראה הוירטואלית הינה הדמיה של מוצרי דניה (ג'ייד) על גבי תמונתך. היא מספקת המחשה בלבד לשימוש במוצרי דניה (ג'ייד). ייתכן כי התוצאה הסופית לא תהיה זהה לתמונת ההדמיה שכן הדבר תלוי, בין היתר, באיכות המצלמה, התאורה, המסך ו/או הציוד שברשותך וכד'. ההדמיה נועדה לאפשר לך התרשמות ראשונית בלבד ממוצרי דניה (ג'ייד).


דניה לא תישא בכל אחריות בגין אי התאמה בין תמונת ההדמיה במראה הוירטואלית לבין התוצאה במציאות ו/או אי התאמת מוצריה על עורך.


ההמלצות הניתנות באמצעות המראה הוירטואלית אינן מחליפות בשום מקרה יעוץ מקצועי מוסמך ו/או יעוץ רפואי ו/או בדיקות בפועל של המוצרים של דניה (ג'ייד) על עורך.
אין בתמונת ההדמיה כדי לחייב אותך לרכישת המוצר.


תוכלי להשתמש במראה הוירטואלית מבלי לספק נתונים אישיים. אם תבחרי להירשם לאתר האינטרנט של דניה, דניה תוכל לאסוף את פרטייך האישיים ולהשתמש בהם בהתאם למדיניות הפרטיות המפורסמת באתר.


דניה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשות באתר. לשם כך דניה מפרסמת מדיניות פרטיות המשקפת את התנהלותה ביחס לאיסוף, ניהול ושימוש במידע פרטי הנאסף באתר. מומלץ לקרוא את מדיניות הפרטיות לפני השימוש באתר בכלל, וקודם למסירת פרטים אישיים בפרט. מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות, מומלץ שתחזרי ותקראי אותה מדי פעם.


נדגיש כי באם אינך רוצה לאפשר לנו לאסוף פרטים אישיים אודותיך, אל תספקי לנו מידע כזה.
הנך רשאית להשתמש במראה הוירטואלית למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אינך רוכשת זכויות מכל מין ו/או סוג שהוא באתר של דניה (לרבות ביישום המראה הוירטואלית). אינך רשאית להשתמש או להציג בפומבי או להעתיק או למסור לצד ג' כל חלק במראה הוירטואלית, לרבות העתקה, שינוי, שכפול, עריכה, תרגום או עיבוד תוכן לאתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפונים, בתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי וכל הקשור והנובע בכך.
המראה הוירטואלית זמינה ללא תשלום, אולם לצורך השימוש בה יש צורך בחיבור לאינטרנט באמצעות המכשיר שלך. דניה לא תישא בכל אחריות לשיבוש ו/או לכל תקלה טכנית הקשורים בהפעלת המראה הויטואלית ואינה מתחייבת כי השירותים הניתנים בה, כולם או חלקם, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא תקלות, קלקולים, נזקים או תקלות בתוכנה, חומרה ובקווי תקשורת אצל דניה ו/או מי מטעמה. הנך מצהירה כי ידוע לך שהגלישה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים. דניה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור. דניה ו/או מי מטעמה לא יישאו בחבות בגין כל דבר ו/או עניין הנובע מהשימוש במראה הויטואלית ו/או קשור בו, לרבות קבצי מידע, תוכנה ו/או חומרה שלך. השירותים והמידע במראה הויטואלית ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS). דניה אינה יכולה להתאימם לצרכיך האישיים. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה בגין דיוקם או התאמתם לצרכיך. השימוש בשירותי המראה הוירטואלית והורדת נתונים מהאתר יעשו, אפוא, על אחריותך הבלעדית והמלאה. דניה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם באתר.

באם יש לך שאלות/הערות/בקשות אנא צרי עימנו קשר באחת מן הדרכים המנויות בתנאי השימוש באתר.שלום לך!

הצטרפי לרשימת הדיוור שלנו