תקנון ההגרלה: SHOP TO WIN – ג'ייד | מותג האיפור, הטיפוח והבישום

סל קניות

לתשלום מאובטח X

תקנון ההגרלה: SHOP TO WIN

תקנון ההגרלה:  SHOP TO WIN

מבצע ההגרלה (להלן: "המבצע"/"הגרלה") נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת מבצע ההגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז - 1977 (להלן: "ההיתר").

 

 1. עורך המבצע

          דניה קוסמטיקס בע"מ.   

 

 1. מפקחת המבצע

          עו"ד מרים פישמן, ממשרד עו"ד רוברט פישמן ושות'- חברת עורכי דין, מרח' מנחם בגין 7 (בית גיבור ספורט), רמת גן (להלן: "המפקחת" או "מפקחת המבצע").

 

 1. תקופת המבצע

          _______-  29/12/22עורך המבצע רשאי להאריך או לקצר את משך הפעילות לפי שיקול דעתו הבלעדי. שירכוש באתר לאחר מועד ההגרלה כאמור בסעיף 7  להלן לא תהא כל זכות להשתתפות בהגרלה או כל זכות אחרת שהיא.

 

 1. הפרסים

         פרס ראשון: שובר מתנה בשווי 2,000 ₪ לרכישה באתר gade.co.il

         פרס שני: שובר מתנה בשווי 1,000 ₪ לרכישה באתר gade.co.il

 

 1. המבצע

          על המשתתף לבצע רכישה באתר gade.co.il (להלן: "האתר") בסך 200 ₪ ומעלה. כל רכישה באתר בסך 200 ₪ ומעלה תשתתף בהגרלה.

 

 1. אופן ההשתתפות במבצע

        א.       המעוניין להשתתף במבצע יכנס לאתר עורך המבצע וימלא את פרטיו האישיים וירשם למבצע. מילוי פרטיו האישיים כאמור מהווה הסכמתו של המשתתף לפרסום פרטיו.           

        ב.       עורך המבצע רשאי להסיר מבסיס הנתונים כתובות מייל או שמות שנרשמו בצורה לא חוקית ו/או למנוע זכייה ממשתתפים כפולים וזאת ללא צורך במתן נימוק ו/או הצדקה. משתתפים אלה לא יהיו זכאים לקבלת הפרס ו/או כל פיצוי או תשלום מכל מין וסוג ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה כלפי עורך המבצע ו/או מי מטעמו.

        ג.        הקביעה באשר לזהות המשתתפים במסגרת המבצע היא סופית ובלתי ניתנת לערעור.

        ד.       ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה להוראות התקנון והתחייבות כי לא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורך המבצע ו/או מפקחת המבצע  ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם, מכל סיבה שהיא. אין באמור לגרוע ממחויבות עורך המבצע ליתן את הפרס לזוכה בהגרלה כאמור בתקנון זה.

 

 1. מועד ההגרלה

        ביום 29.12.22 בשעה 12.00 או בסמוך לכך, תיערך הגרלה במשרדי עורך המבצע בפיקוח מפקחת המבצע ו/או מי מטעמה, בה יוגרלו באופן אקראי 2 משתתפים מבין כלל המשתתפים והם יהיו אלה אשר יזכו בהגרלה (להלן "הזוכה בהגרלה"). באם עורך המבצע יחליט על הארכת מבצע ההגרלה ידחה מועד ההגרלה. כל זוכה בהגרלה יזכה בפרס.

 

 1. התנאים למימוש הפרס ופרסום הזוכים

        א.       מימוש הפרס יהיה באופן, במועד ובמקום שייקבעו ע"י עורך המבצע לפי שיקול דעתו הבלעדי.

        ב.       הפרס ישלח לזוכה למייל.

        ג.        הפרס אינו ניתן להעברה ו/או להמרה בכסף ו/או בשווה ערך אחר ו/או בכל דרך  אחרת.

        ד.       הזוכה יאשר את קבלת הפרס בהתאם להנחיות עורך המבצע.

        ה.       הדבר יהווה אישור סופי למילוי כל התחייבויות עורך המבצע על פי המבצע כלפי הזוכה בהגרלה, והזוכה בהגרלה פוטר את עורך המבצע ו/או מי מטעמו, מכל חבות ו/או אחריות נוספת בקשר לכך.

        י.        בנוסף להודעה האישית בדבר הזכייה, תפורסם, בתוך 5 ימים מתום הפעילות, רשימת הזוכים בהגרלה באתר עורך המבצע .         

        יא.      תוצאות ההגרלה תהיינה סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

 

 1. פסילת זוכה/הגרלה נוספת

        זוכה בהגרלה יפסל בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות:

        א.       השיג זכאותו לפרס ו/או השתתף במבצע בניגוד להוראות התקנון ו/או בניגוד ו/או תוך הפרת הוראות הדין.

        ב.       מפקחת המבצע קבעה כי קיימת סיבה מהותית לפסילה.

        ג.        אינו עומד בתנאי ההשתתפות.

        ד.       פרטיו אינם ברורים ולא ניתן לבררם באופן סביר.

        ה.       לא אותר על אף שקידה ראויה וסבירה שנקט עורך המבצע.

        נפסל הזוכה בפרס, יוגרל משתתף אחר, במועד שיקבע ע"י עורך המבצע.

 

 1. איסור השתתפות

        לא ישתתפו במבצע עורך המבצע, מפקחת המבצע, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם. "בן משפחה" לענין זה פירושו, בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

 1. אחריות

                 א.       ההשתתפות במבצע וכל הכרוך והקשור בכך, הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.

        ב.       עורך המבצע ו/או מפקחת המבצע ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן, קלקול או הוצאה שייגרמו בכל הקשור, הכרוך והנובע להשתתפות או אי השתתפות.

        ג.        המשתתף ו/או כל הרוצה להשתתף במבצע מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את עורך המבצע, מפקחת המבצע, עובדיהם ו/או מי מטעמם מכל תביעה או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין לפרס ו/או כל עניין אחר הקשור או הכרוך במבצע ללא יוצא מן הכלל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי כל משתתף או הרוצה להשתתף במבצע מצהיר כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי, וכדומה, מכל סיבה שהיא, ולרבות כאלה שמקורם בין היתר, בכח עליון, מלחמה, מגיפה, שביתה, מעשה טרור, שיבושים או תקלות, לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

        ד.       עורך המבצע ו/או מפקחת המבצע לא יישאו בכל אחריות לשיבוש ו/או לכל תקלה טכנית, הקשורה בהפעלת הפעילות באתר ואינם מתחייבים כי השירותים הניתנים בו, כולם או חלקם, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא תקלות, קלקולים, נזקים או תקלות בתוכנה, חומרה ובקווי תקשורת, אצל עורך המבצע ו/או אצל מי מספקיו ו/או מי מטעמו. המשתתף מצהיר כי ידוע לו שהפעילות תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים. עורך המבצע ו/או המפקחת אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.

 

 1. פרטיות

        א.       בעצם הגלישה והשתתפות במבצע מסכים המשתתף כי עורך המבצע יעשה שימוש בפרטים מזהים אודותיו, בין היתר לצרכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכיו"ב. במידה והמשתתף אינו מסכים לאמור, עליו לסמן זאת בתיבה הרלוונטית בכניסה לאתר.

        ב.        המשתתף מצהיר כי בעצם ההשתתפות בפעילות, הוא מסכים כי עורך המבצע יוכל לקיים פיקוח אודות השימוש הנעשה על ידיו באתר. עורך המבצע רשאי להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או בקרה על הפעילות ו/או לצרכים אחרים של הפעילות באתר של עורך המבצע ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.      

 1. שונות

        א.       המבצע כפוף להוראות שבתקנון זה ולהוראות הדין.

        ב.       בוטל.

        ג.        היה ותמצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג, ביחס למבצע, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.

        ד.       המשתתף מצהיר כי אין כל מניעה בדין להשתתפותו במבצע זה. המשתתף מצהיר שהינו מעל גיל 18. משתתף אשר יעבור על הוראות תקנון זה ו/או על הוראות כל דין, לא יהא זכאי לקבלת הפרס ו/או לכל זכות אחרת.

        ה.       בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע, כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה, תכריע מנכלי"ת עורך המבצע בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

        ו.        אי שימוש בזכות המוקנית לעורך המבצע על פי תקנון זה לא תהווה ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.

        ז.        עיון בתקנון יהא במהלך תקופת המבצע יהא באתר עורך המבצע : gade.co.il

        ח.       בהשתתפותו במבצע מצהיר המשתתף ומאשר כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו,            ובאם לא קרא, כי ניתנה לו אפשרות לקרוא את התקנון והוא מסכים ומאשר כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר וענין בכל הקשור במבצע.

        ט.       כן מצהיר המשתתף כי השתתפות במבצע מהווה הסכמה להוראות התקנון והתחייבות כי בכפוף להוראות התקנון לא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורך המבצע ו/או מפקחת המבצע ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם.

        י.        בכל מקרה שיוכח, כי קיימת למשתתף עילה לפי דין בגינה נמנע ממנו מלהשתתף במבצע או בזכייה כלשהי ובכל מקרה של תביעה, מכל מין וסוג  בכל הקשור והכרוך למבצע זה והנוגע לכך כלפי עורך המבצע ו/או המפקחת ומי מטעמם, יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו יהא זכאי המשתתף, אם בכלל, (וזאת לאחר שיוכיח את תביעתו), עד לסכום של 200 ₪ ולא מעבר לכך.

        יא.      על עורך המבצע ו/או על מפקחת המבצע ו/או על מי מטעמם לא תוטל כל אחריות במקרה בו תתקיים מחלוקת בין מי שפרטיו מצויים באתר לבין כל צד אחר הטוען כי הינו זכאי לפרס, מכל סיבה שהיא.

        יב.      עורך המבצע יהיה רשאי (אך לא חייב), לפי שיקול דעתו הבלעדי, לעשות שימוש בהודעת הזכיה, לרבות שימוש בשם הזוכה, תמונתו ופרטיו לצרכי פרסום וקידום מכירות. כל משתתף מצהיר ומתחייב כי דבר השתתפותו במבצע ו/או זכייתו, לרבות פרטיו האישיים, תמונתו ו/או כל נתון אחר, עשויים להיות מפורסמים באמצעים שונים והוא מביע הסכמתו מראש לכך.

        יג.       כל זכייה כפופה לאימות זהותו של הזוכה על ידי עורך המבצע בכל דרך חוקית, על פי שיקול דעתו             של עורך המבצע. עורך המבצע שומר לעצמו את הזכות לפסול זוכה או שלא להעניק לו את הפרס, אם מצא שאותו אדם זכה בה שלא בהתאם להוראות תקנון זה ו/או במרמה ו/או בדרך לא חוקית אחרת.

        יד.      הפרס הינו אישי. אינו ניתן להמרה בכסף ו/או בשווה ערך אחר ו/או בכל דרך אחרת. במידה ולא יממש הזוכה את הפרס מכל סיבה שהיא, לא יהיה צורך לפצותו או לשנות את מהות הזכיה.

        טו.      לעורך המבצע שיקול דעת בלעדי לשנות ו/או להחליף את הפרס נשוא הזכיה בשווה ערך, ללא צורך במתן נימוק כלשהו.

        טז.     בהשתתפותו במבצע מצהיר המשתתף ומתחייב כי אינו מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או את זכות הפרטיות, ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים כלשהם וכי אינו מפיץ בדרך כל שהיא חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או מידע ששייך לבעל הקניין הרוחני, ללא הסכמת בעל הזכויות בקניין הרוחני וכי אינו עושה שימוש בפעילות לצורך הפצת מידע ו/או פרטים שאינם כדין ובין היתר, אינו מוציא לשון הרע, פוגע בפרטיות או כל הפרה אחרת של הוראות הדין וכי כל פעולה של המשתתף הינה באחריותו הבלעדית.

        יז.      תקנון המבצע ותוצאות ההגרלה יפורסמו בהתאם להוראות ההיתר הכללי.

        יח.      בתקנון זה השימוש בלשון זכר יחיד הינו לצורכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או לרבים/ות.

        כ.       בתקנון זה, השימוש במונח "משתתף" פירושו כל מי שישתתף במבצע נשוא תקנון זה והשימוש במונח "זוכה", פירושו משתתף שזכה בפרס כדין בהתאם לתקנון זה.

        כא.     כל נתון, פרט, מועד, מיקום, תנאי, דרישה וכיוצ"ב המפורטים בתקנון זה ניתנים לשינוי ו/או תיקון ו/או השלמה ו/או לויתור והכל בהתאם לנסיבות ו/או לשיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע.

        כב.     הוראות התקנון כפופות להוראות ההיתר ובמקרה של סתירה, הוראות ההיתר יגברו.

 

 1. סמכות השיפוט והדין

          סמכות השיפוט והדין החל על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה אך ורק בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל אביב-יפו בלבד.

 

שלום לך!

הצטרפי לרשימת הדיוור שלנו